نویسنده = ارسلان شادمان
تعداد مقالات: 8
1. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 45-78

ارسلان شادمان


2. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 41-75

ارسلان شادمان


3. معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات»

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 71-83

ارسلان شادمان


4. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380، صفحه 53-66

ارسلان شادمان


5. دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 39-55

ارسلان شادمان


6. نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان


7. ریاضیات:مرزها و درونماها

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 67-69

ارسلان شادمان


8. تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-21

ارسلان شادمان