نویسنده = سیدمحمد باقر کاشانی
تعداد مقالات: 7
1. حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی


2. نظریه گره

دوره 31، شماره 49، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-65

سیدمحمد باقر کاشانی


3. هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی

دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 57-78

سید محمد باقر کاشانی


4. اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-93

سید محمد باقر کاشانی


5. نقد کتاب «راه به سوی حقیقت»

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 57-68

سید محمد باقر کاشانی


6. سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه

دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387، صفحه 63-70

سید محمد باقر کاشانی


7. فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 27-39

سید محمد باقر کاشانی