نویسنده = محمد اردشیر
تعداد مقالات: 2
1. نظریه ذهن آفریننده براوئر

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-12

محمد اردشیر


2. ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-13

محمد اردشیر