نویسنده = مرتضی منیری
تعداد مقالات: 2
1. ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری


2. چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری