نویسنده = زهرا خاتمی
تعداد مقالات: 1
1. دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 17-30

زهرا خاتمی؛ یحیی علیزاده