نویسنده = محمد فرشی
تعداد مقالات: 1
1. حدس سینگر-ورمر

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 37-52

حیدر زاهد زاهدانی؛ محمد فرشی