نویسنده = سید قهرمان طاهریان
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب‌ها، فضای بازتابی و فضای حرکت

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-26

سید قهرمان طاهریان


2. مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52

سید قهرمان طاهریان


3. ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-22

سید قهرمان طاهریان