نویسنده = محمد جلوداری ممقانی
تعداد مقالات: 5
1. درآمدی بر ریاضیات مالی

دوره 39، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


2. نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


3. پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


4. مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


5. مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی