نویسنده = محمد جلوداری ممقانی
درآمدی بر ریاضیات مالی

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 34، فروردین 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی