نویسنده = منصور معتمدی
تعداد مقالات: 7
1. مسئله آپولونیوس

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

منصور معتمدی


2. کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-64

منصور معتمدی


3. به یاد جان دانس

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-58

منصور معتمدی


4. قضیه پروانه

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-46

منصور معتمدی


5. قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-59

عبدعلی کوچک پور؛ منصور معتمدی


6. قضیه گلدی

دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-14

احمد حقانی؛ منصور معتمدی


7. فاکتوریل تعمیم یافته

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 21-36

منصور معتمدی