نویسنده = حمیدرضا ظهوری زنگنه
تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 42، فروردین 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی


23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

دوره 24، شماره 34، فروردین 1384، صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی