نویسنده = سید محمود طاهری
رتبه بندی رأس‌های گراف

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 43-70

سید محمود طاهری؛ عباس پرچمی؛ ناصر رضا ارقامی


نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

دوره 31، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 67-86

سید محمود طاهری


اندازه های عدم اطمینان

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 9-26

سید محمود طاهری


سیمای منطق فازی

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 73-92

سید محمود طاهری