نویسنده = سید محمود طاهری
تعداد مقالات: 5
1. رتبه بندی رأس‌های گراف

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


2. مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-70

سید محمود طاهری؛ عباس پرچمی؛ ناصر رضا ارقامی


3. نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

دوره 31، شماره 49، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-86

سید محمود طاهری


4. اندازه های عدم اطمینان

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-26

سید محمود طاهری


5. سیمای منطق فازی

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 73-92

سید محمود طاهری