نویسنده = علیرضا اشرفی
تعداد مقالات: 3
1. برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 125-130

علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی


2. نظریه شمارشی پولیا

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر


3. شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-10

علیرضا اشرفی