کلیدواژه‌ها = مساله شانزدهم هیلبرت
روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی


23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی