کلیدواژه‌ها = انتگرال آبلی
روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی