کلیدواژه‌ها = میانگین وزنی و توانی حسابی - هندسی
تعداد مقالات: 1
1. نامساوی میانگین های حسابی - هندسی

دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-14

محمد صال مصلحیان