کلیدواژه‌ها = آنالیز تابعی
مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 157-171

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


با کاروان حله

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


دیدار با مساله

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 69-82

بامداد یاحقی


دکتر حیدر رجوی

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 55-65

مهدی رجبعلی پور


استفان باناخ

دوره 26، شماره 38، فروردین 1386، صفحه 67-74

محمد صال مصلحیان؛ حامد اسماعیل زاده