کلیدواژه‌ها = فلسفه ریاضی
نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 38، فروردین 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن


زندگی نامه گودل

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 119-124

کاوه قاسملو


تفکر مستقل

دوره 22، شماره 30، فروردین 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 20، شماره 27، مهر 1380، صفحه 1-13

محمد اردشیر


ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

دوره 20، شماره 27، مهر 1380، صفحه 37-48

عبدالحسین امینی شارستانی


ترک ریاضیات به قصد فلسفه

دوره 20، شماره 26، اردیبهشت 1380، صفحه 17-30

سید محمد باقر کاشانی