کلیدواژه‌ها = فلسفه ریاضی
تعداد مقالات: 7
1. نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


2. فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن


3. زندگی نامه گودل

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 119-124

کاوه قاسملو


4. تفکر مستقل

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


5. ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-13

محمد اردشیر


6. ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 37-48

عبدالحسین امینی شارستانی


7. ترک ریاضیات به قصد فلسفه

دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380، صفحه 17-30

سید محمد باقر کاشانی