کلیدواژه‌ها = فلسفۀ ریاضی
ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 61-75

مرتضی منیری


ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری


چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری


افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 1-15

سیاوش شهشهانی


سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی