موضوعات = نظریه حلقه و میدان
«بازپخت» چند اثبات کلاسیک

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 113-140

لیلا گرامی معظم


آشنایی با حلقه های توابع پیوسته

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 15-50

فریبرز آذرپناه؛ امیدعلی کرمزاده؛ منیره پیمان؛ رستم محمدیان


به یاد جان دانس

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 51-58

منصور معتمدی


بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر

دوره 28، شماره 42، فروردین 1388، صفحه 39-52

منصور معتمدی


قضیه گلدی

دوره 27، شماره 40، فروردین 1387، صفحه 1-14

احمد حقانی؛ منصور معتمدی


اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 45-54

منوچهر میثاقیان


برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر

دوره 26، شماره 38، فروردین 1386، صفحه 63-65

حمیدرضا وهابی


فاکتوریل تعمیم یافته

دوره 25، شماره 37، مهر 1385، صفحه 21-36

منصور معتمدی


برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی

دوره 22، شماره 30، فروردین 1382، صفحه 35-38

علی معدنشکاف


حلقۀ چهارگانها

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 23-37

منصور معتمدی


دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 57-60

علی معدنشکاف


حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم


مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت

دوره 18، شماره 22، آذر 1378، صفحه 11-19

محمدرضا ودادی