موضوعات = توپولوژی جبری
دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 79-85

آرش رستگار


انتخاب اجتماعی و توپولوژی

دوره 23، شماره 33، مهر 1383، صفحه 21-29

محمد جلوداری ممقانی


تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات

دوره 19، شماره 24، شهریور 1379، صفحه 11-20

محمد علی پورعبدالله


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 24، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان