موضوعات = معادلات دیفرانسیل عادی
تعداد مقالات: 6
1. آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-160

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی


2. تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


3. ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-87

سیف الله موسی زاده موسوی


4. روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 42، بهار و تابستان 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی


5. 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی


6. ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 31-44

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ انیار الهی