موضوعات = نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
تعداد مقالات: 6
1. طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-34

فریدون رضاخانلو؛ یوسف امیرارجمند


2. تحول شرام - لونر

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-20

فریدون رضاخانلو


3. فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 7-32

حسن نجومی


4. نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-6

محمد امینی


5. روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


6. مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل