موضوعات = حساب دیفرانسیل و انتگرال
مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


حجم گوی های واحد تعمیم یافته

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول)

دوره 32، شماره 52، مرداد 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی


برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور

دوره 30، شماره 46، فروردین 1390، صفحه 33-37

سید محمد طباطبایی


تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی

دوره 29، شماره 44، فروردین 1389، صفحه 107-111

سعید علیخانی


دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری

دوره 21، شماره 29، مهر 1381، صفحه 17-30

زهرا خاتمی؛ یحیی علیزاده