موضوعات = نظریۀ گروه‌ها
تعداد مقالات: 11
1. قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

دوره 40، شماره 68، بهار و تابستان 1400، صفحه 173-184

علی رضا خلیلی اسبویی؛ سید صادق صالحی امیری


2. سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی

دوره 39، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-145

محمدرضا درفشه


3. صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-142

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


4. برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 125-130

علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی


5. نظریه شمارشی پولیا

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر


6. مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


7. درباره زیرگروههایی با شاخص اول

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 39-42

حمیدرضا وهابی


8. مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی


9. شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-10

علیرضا اشرفی


10. حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم


11. دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 21-27

کریم احمدی دلیر