موضوعات = نظریۀ گروه‌ها
قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 173-184

علی رضا خلیلی اسبویی؛ سید صادق صالحی امیری


صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 123-142

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 125-130

علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی


نظریه شمارشی پولیا

دوره 32، شماره 52، مرداد 1392، صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر


مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


درباره زیرگروههایی با شاخص اول

دوره 27، شماره 41، مهر 1387، صفحه 39-42

حمیدرضا وهابی


مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 34، فروردین 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی


شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 1-10

علیرضا اشرفی


حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم


دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند

دوره 19، شماره 24، شهریور 1379، صفحه 21-27

کریم احمدی دلیر