«بازپخت» چند اثبات کلاسیک

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 113-140

لیلا گرامی معظم


عکس قضیۀ شارکوفسکی

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 115-133

مریم ربیعی؛ منیره اکبری


مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 119-141

فرانک گودرزی


تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 125-140

علی محمد نظری؛ عطیه نظامی


پایه های تودرتو و کاربردهای آنها

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 141-155

امیر هاشمی؛ بنت الهدی بینایی


صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 141-156

مهران امینیان؛ مهران نامجو


آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 143-155

شاهرخ اسماعیلی


روانشناسی پارادکس های ریاضی

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 147-156

حسن ملکی؛ مینا جمشیدی؛ مولود موحدی


مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 157-167

محمدرضا کوشش


نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 157-179

علی رضا امینی هرندی


مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 157-171

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 157-161

منصوره موسی پور؛ اسماعیل نیکوفر


نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 173-184

علی رضا خلیلی اسبویی؛ سید صادق صالحی امیری


نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 181-208

میثم میثمی صدر


طرح و حل مسئله

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 181-182


پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 183-193

نرگس یافتیان؛ حدیث عبدی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 195-211

محمدقاسم وحیدی اصل


محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 209-224

رامتین گلبانگ