تعداد مقالات: 255
26. کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

زینب مالکی؛ امیر هاشمی


27. کل و جزء در یاضیات

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

امید غیور؛ رستم محمدیان؛ مهرداد نامداری


28. سرمقاله

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-5


29. واکنش های پس از جنبش «ریاضی جدید»

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-11

ابوالفضل رفیع پور


30. سخن سردبیر

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-1

احمد صفاپور


31. مسئله آپولونیوس

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

منصور معتمدی


32. از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-51

زهرا گویا؛ امیرحسین آشنا


33. نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-10

حیدر رجوی


34. شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-10

علیرضا اشرفی


35. نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


37. تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-21

ارسلان شادمان


38. مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 1-10

سید منصور واعظ پور


39. افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-15

سیاوش شهشهانی


40. چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری


41. امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-36

احسان ممتحن


42. با کاروان حله

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


43. برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور

دوره 30، شماره 46، بهار و تابستان 1390، صفحه 33-37

سید محمد طباطبایی


44. فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 21-29

احسان ممتحن


45. نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-40

احمد صفاپور


46. بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر

دوره 28، شماره 42، بهار و تابستان 1388، صفحه 39-52

منصور معتمدی


47. اندازه های عدم اطمینان

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-26

سید محمود طاهری


48. برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 35-55

سارا ابراهیمی؛ علیرضا فخارزاده جهرمی


50. مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها

دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387، صفحه 16-46

علیرضا مدقالچی