تعداد مقالات: 264
26. نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-10

حیدر رجوی


27. شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-10

علیرضا اشرفی


28. نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


30. تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-21

ارسلان شادمان


31. مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 1-10

سید منصور واعظ پور


32. افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-15

سیاوش شهشهانی


33. چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری


34. امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-36

احسان ممتحن


35. با کاروان حله

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


36. پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


37. رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی

دوره 30، شماره 46، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-32

علیرضا غفاری حدیقه


38. ریاضیات بدون بنیادها

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-19

محمدصالح زارع پور


39. جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-35

روح الله جهانی پور


40. نظریه ذهن آفریننده براوئر

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-12

محمد اردشیر


41. تحول شرام - لونر

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-20

فریدون رضاخانلو


42. فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 7-32

حسن نجومی


43. از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-51

زهرا گویا؛ امیرحسین آشنا


44. سخن سردبیر

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-3

احمد صفاپور


45. بازتاب‌ها، فضای بازتابی و فضای حرکت

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-26

سید قهرمان طاهریان


46. بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 7-18

مانی رضایی


47. آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-24

روح الله جهانی پور


48. جبرهای عملگری

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-36

بامداد یاحقی؛ سمیه رحیمی


49. سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی


50. اندازه های عدم اطمینان

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-26

سید محمود طاهری