تعداد مقالات: 255
51. بیانهایی از استقرا

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 23-32

محمد مشکوری


52. فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن


53. فاکتوریل تعمیم یافته

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 21-36

منصور معتمدی


54. تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 17-38

روح الله جهانی پور


55. 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی


56. منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 13-31

اسفندیار اسلامی


57. انتخاب اجتماعی و توپولوژی

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 21-29

محمد جلوداری ممقانی


58. بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 7-18

مانی رضایی


59. آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-24

روح الله جهانی پور


60. آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 13-34

روح الله جهانی پور؛ حسین رحمانیان


61. دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 17-30

زهرا خاتمی؛ یحیی علیزاده


62. فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 27-39

سید محمد باقر کاشانی


63. رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 15-36

حسین خورشیدی


64. ترک ریاضیات به قصد فلسفه

دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380، صفحه 17-30

سید محمد باقر کاشانی


65. روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-45

روح الله جهانی پور؛ نرگس تراکمه سامانی


66. استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟

دوره 31، شماره 49، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-38

علیرضا نعمت اللهی؛ مرجان کمالی سروستانی


67. قضیه پروانه

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-46

منصور معتمدی


68. آشنایی با حلقه های توابع پیوسته

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-50

فریبرز آذرپناه؛ امیدعلی کرمزاده؛ منیره پیمان؛ رستم محمدیان


69. انتگرال از ارشمیدس تا لبگ

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی


70. سخن سردبیر

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-3

احمد صفاپور


71. جبرهای عملگری

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-36

بامداد یاحقی؛ سمیه رحیمی


72. ریاضیات و علوم مالی

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-29

زانیار احمدی؛ شیوا زمانی


73. بازتاب‌ها، فضای بازتابی و فضای حرکت

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-26

سید قهرمان طاهریان


74. رویکردی در تدریس ریاضیات عالی

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-42

مسعود آرین نژاد


75. سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-65

مانی رضایی