تعداد مقالات: 255
101. موجکها: راز شنیدن

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 19-30

حامد صلواتی


102. مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 25-40

مهدی رجب زاده مقدم؛ مهدی جوادی


103. برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 35-38

علی معدنشکاف


104. دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه


105. روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


106. ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 37-48

عبدالحسین امینی شارستانی


107. آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت

دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380، صفحه 31-44

فرشاد فتاحی


108. قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-59

عبدعلی کوچک پور؛ منصور معتمدی


109. نظریه گره

دوره 31، شماره 49، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-65

سیدمحمد باقر کاشانی


110. نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-58

علی آبکار


111. به یاد جان دانس

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-58

منصور معتمدی


112. مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52

سید قهرمان طاهریان


113. آزمایش ذهنی فرایلینگ

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-15

احسان ممتحن


114. تعمیم در ریاضیات

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-47

مارال روئین؛ رستم محمدیان؛ نوراله نزاد صادقی


115. سی سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-60

سعید مقصودی


116. جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت دوم)

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-45

مریم السادات فلسفی؛ مریم جمالی گندمانی


117. نظریه بازی‌ها و مسابقه طناب‌کشی

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-51

پیمان فهیمی


119. دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 21-27

کریم احمدی دلیر


120. حلقۀ چهارگانها

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 23-37

منصور معتمدی


121. میراث فوریه

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-41

سعید مقصودی


122. ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-87

سیف الله موسی زاده موسوی


123. حدس سینگر-ورمر

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 37-52

حیدر زاهد زاهدانی؛ محمد فرشی


124. نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی


125. حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی