مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 34، فروردین 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی


در پاییز اتفاق می افتد

دوره 28، شماره 43، مهر 1388، صفحه 67-83

احسان ممتحن


نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

دوره 31، شماره 49، فروردین 1391، صفحه 67-86

سید محمود طاهری


روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 42، فروردین 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی


نگاهی به ابرپالایه‌ها در ریاضیات

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 75-96

10.30504/mct.2022.1038.1734

رامین فعال؛ حمیدرضا ابراهیمی ویشکی


مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 81-98

علی عبادیان


تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل

دوره 35، شماره 58، شهریور 1395، صفحه 89-102

یونس کریمی فردین پور


آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


اثبات جدیدی از قضیه مورلی

دوره 27، شماره 41، مهر 1387، صفحه 43-52

محمدرضا درفشه


معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 23، شماره 32، فروردین 1383، صفحه 45-78

ارسلان شادمان


با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری

دوره 19، شماره 24، شهریور 1379، صفحه 49-56

محمد صال مصلحیان


رده های تقارن تانسوری

دوره 18، شماره 22، آذر 1378، صفحه 49-64

محمدرضا پورنکی


فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 51-60

احسان سیاوشی


معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 20، شماره 26، اردیبهشت 1380، صفحه 53-66

ارسلان شادمان


دکتر حیدر رجوی

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 55-65

مهدی رجبعلی پور


تفکر مستقل

دوره 22، شماره 30، فروردین 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی

دوره 30، شماره 47، تیر 1390، صفحه 57-78

سید محمد باقر کاشانی


دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 57-60

علی معدنشکاف


نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 36، فروردین 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط

دوره 30، شماره 48، بهمن 1390، صفحه 63-86

سام نریمان


مجموعه ژولیای چندجمله‌ای‌های چبیشف

دوره 33، شماره 54، خرداد 1393، صفحه 65-75

منیره اکبری