تعداد مقالات: 255
251. کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-157

مونا باباخانی؛ رضا ندیمی


252. درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-183

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرز پور


253. تابعی که روی هر بازه پوشا است

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-149

احمد محمدی؛ اسماعیل نیکوفر


254. جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


255. چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-166

مرتضی بیشه‌ نیاسر