دو ادعای دوگان: اولی دربارۀ یادگیری و دومی دربارۀ تدریس

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه زنجان، دانشکدۀ علوم، گروه ریاضی

چکیده

شیوه های تفکر از جمله ابزارهای دانشجویان برای پالایش و تفسیر مطالبی است که می خواهیم به آنها آموزش دهیم. در این مقاله، تمایز شیوه های تفکر را از شیوه های فهمیدن شان می دهیم. منظور از یک شیوۀ فهمیدن، برداشت هایی است که دانشجویان از یک مفهوم مشخص دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات