نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، مجتبی مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 55-71]
 • آقایی، مجتبی اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 99-117]
 • آبکار، علی نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • آبکار، علی نظریه فضاهای برگمن، گذشته، حال و آینده(قسمت دوم) [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 43-54]
 • آذرپناه، فریبرز آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • آرین نژاد، مسعود رویکردی در تدریس ریاضیات عالی [دوره 34، شماره 57، 1394، صفحه 29-42]
 • آرمندنژاد، علی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • آشنا، امیرحسین از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]

ا

 • اکبری، منیره مجموعه ژولیای چندجمله‌ای‌های چبیشف [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 65-75]
 • اکبری، منیره عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • اکرم، فرج الله حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 61-64]
 • الفتی، علیرضا گشتی در گلستان جانی فون نویمان [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 69-83]
 • الهی، انیار ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]
 • امینی، محمد نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 1-6]
 • امینی، سید مسعود مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • امینی هرندی، علی رضا نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 157-179]
 • امینی شارستانی، عبدالحسین ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 37-48]
 • امینیان، مهران صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • امیرارجمند، یوسف طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • ابراهیمی، سارا برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 35-55]
 • ابراهیمی ویشکی، حمیدرضا نگاهی به ابرپالایه‌ها در ریاضیات [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 75-96]
 • ابراهیمی علویجه، محمد روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]
 • احمدپور، فاطمه دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • احمدی، پرویز مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • احمدی، زانیار ریاضیات و علوم مالی [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 13-29]
 • احمدی کاکاوندی، بیژن روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 23-46]
 • احمدی دلیر، کریم دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 21-27]
 • احمدی زند، محمدرضا توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • اختری، فاطمه چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • ارقامی، ناصر رضا مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • اردولالو، زهرا رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • اردشیر، محمد نظریه ذهن آفریننده براوئر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 3-12]
 • اردشیر، محمد ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 1-13]
 • اسلامی، اسفندیار منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • اسماعیل زاده، حامد استفان باناخ [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 67-74]
 • اسماعیلی، حمید آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • اسماعیلی، حمید الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
 • اسماعیلی، شاهرخ آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • اسماعیلی، شاهرخ آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • اشرفی، علیرضا گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • اشرفی، علیرضا نظریه شمارشی پولیا [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 53-71]
 • اشرفی، علیرضا شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 1-10]
 • اشرفی، علیرضا برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 125-130]
 • اعتماد دهکردی، اعظم پایاها و نامساوی‌های جدید در هندسه ریمانی [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 85-97]
 • اعظمی زنوزق، حامد استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]

ب

 • بینای مطلق، محمود آنالیز غیراستاندارد [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 93-99]
 • بینایی، بنت الهدی پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]
 • بیات، مرتضی قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 45-52]
 • بیات، حسین معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 103-120]
 • بیشه‌ نیاسر، مرتضی چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • بلادی، صدیقه مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 83-100]
 • بلادی، صدیقه رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 99-105]
 • بهبودیان، جواد ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 57-66]
 • بهبودیان، جواد مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 83-100]
 • بهبودیان، جواد رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 99-105]
 • بهرامی بیدکلمه، مسعود چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • بهرامیان، مجتبی آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • باباخانی، مونا کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • بحرینی، علیرضا معماری رویه های دوبعدی در 3^R و اثباتی شهودی برای قضیه گاوس- بونه [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 33-42]

پ

 • پیمان، منیره آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • پیمان، منیره خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 97-113]
 • پورپونه، محسن آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • پورنکی، محمدرضا رده های تقارن تانسوری [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 49-64]
 • پورمحمد، حسن مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • پورعبدالله، محمد علی تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 11-20]
 • پاشایی، فیروز رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]
 • پروانه، سیده آزاده هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • پرچمی، عباس مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • پزشک، حمید فریب و ریاکاری با داده ها: کلاهبرداری در علوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 1-7]

ت

ج

چ

 • نیکوفر، اسماعیل تابعی که روی هر بازه پوشا است [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 147-149]
 • نیکوفر، اسماعیل چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • نیکوفر، اسماعیل مثالی از یک تابع تومای یک‌به‌یک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 165-169]
 • نامجو، مهران صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • نامداری، مهرداد کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • نادری، بینش کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • نجفی، بهزاد ریاضیات خوب چیست؟ [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • نجومی، حسن فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • نجومی، حسن پل لوی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 87-89]
 • نجومی، حسن چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نخودکار، امیرحسین مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • ندیمی، رضا کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • ندایی اصل، خدیجه مسیرهای جدید در محاسبات عددی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 171-176]
 • ندائی اصل، خدیجه سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • نریمان، سام دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • نزاد صادقی، نوراله تعمیم در ریاضیات [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 37-47]
 • نظامی، عطیه تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • نظری، علی محمد تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • نعمت اللهی، علیرضا استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • نعمتی، حمیدرضا کاشی کاری [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 81-107]
 • نصیری مفخم، فریا شمارش سازندگان هرم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 53-58]
 • نصیرالاسلامی، ابراهیم آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • نصر اصفهانی، رسول چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]

ح

خ

 • خیری، رسول توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • خورشیدی، حسین رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 15-36]
 • خلیلی اسبویی، علی رضا قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • خاتمی، زهرا دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • خسروی، بهنام گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • خسروی، بهمن گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • خطیب زاده، هادی الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]

د

 • دهقانی، مهدی مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 165-173]
 • دهقانی، مهدی فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • دهقانی، مهدی قاعده انتگرال‌گیری با جانشانی و جزء‌به‌جزء همراه با کاربردهایی در قضیه گرین و یکتایی جواب معادله‌های دیفرانسیل [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 163-181]
 • درفشه، محمدرضا اثبات جدیدی از قضیه مورلی [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 43-52]
 • درفشه، محمدرضا سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 135-145]
 • درویش زاده، مهدی رضا روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]

ر

 • رفیع پور، ابوالفضل واکنش های پس از جنبش «ریاضی جدید» [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 1-11]
 • رفیع پور، ابوالفضل درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 159-183]
 • روئین، مارال تعمیم در ریاضیات [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 37-47]
 • روشن شکالگورابی، هاجر بافه چیست؟ [دوره 34، شماره 57، 1394، صفحه 53-80]
 • رهبرنیا، فریدون تفکر مستقل [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 55-60]
 • رمضان نژاد آزاربنی، حبیبه شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • رمضانیان، رسول آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • راستگو، بنفشه روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]
 • ربیعی، مریم عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • رجوی، حیدر نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 1-10]
 • رجالی، علی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • رجب زاده مقدم، مهدی مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 25-40]
 • رجبعلی پور، مهدی کسرهای مصری [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 1-38]
 • رجبعلی پور، مهدی دکتر حیدر رجوی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 55-65]
 • رجبعلی پور، مهدی با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • رحیمی، مهدی نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • رحیمی، سمیه جبرهای عملگری [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 7-36]
 • رحمانی، نازنین نرمال سازی نوتر و پایه گربنر [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 69-84]
 • رحمانیان، حسین آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • رزوان، محمدرضا بررسی دینامیکی سلول عصبی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 73-96]
 • رزوان، محمدرضا آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]
 • رزقی، منصور تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • رزمی نیا، ابولحسن یادداشتی بر مجموعه های حدی در سیستم های دینامیکی [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 49-68]
 • رزمی نیا، ابوالحسن مروری بر نگاشت پوانکاره [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 77-99]
 • رستگار، آرش دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 79-85]
 • رستمی، حجت صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • رضایی، مانی بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • رضایی، مانی سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • رضائی، علی اصغر مربع محاطی: مسئله‌ای زیبا در هندسه و توپولوژی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 113-130]
 • رضاخانلو، فریدون طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • رضاخانلو، فریدون تحول شرام - لونر [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 7-20]

ز

 • زمانی، شیوا استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • زمانی، شیوا ریاضیات و علوم مالی [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 13-29]
 • زاهد زاهدانی، حیدر حدس سینگر-ورمر [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 37-52]
 • زارع، طاهره ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 57-66]
 • زارع پیشه، مسعود استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • زارع پور، محمدصالح ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • زارع نهندی، رشید بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • زرگری، بهناز استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]

س

 • سیمکانی، مهرداد رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 99-105]
 • سیاوشی، احسان فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • سیدمظفری، محمدعلی مربع محاطی: مسئله‌ای زیبا در هندسه و توپولوژی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 113-130]
 • سلیمانی دامنه، مجید درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 55-71]
 • سلیمانی دامنه، مجید بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام [دوره 34، شماره 57، 1394، صفحه 81-95]
 • سلیمانی دامنه، مجید استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • سلامی، سجاد مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]
 • سهیلی، علیرضا تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]
 • ستاری، ستار راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 77-95]
 • سراجی، پیام دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]
 • سرباز جانفدا، علی مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]

ش

 • شفیعی، محمد گنجایش همتافته و ارتباط آن با مدارهای بسته [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 47-67]
 • شفیعی، محمد آشنایی با چنبره ناجابجایی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 87-111]
 • شکرانی، شفیع دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • شهشهانی، سیاوش سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • شهشهانی، سیاوش افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 1-15]
 • شمس، مهدی توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • شادمان، ارسلان از سری های تیلور تا حرکت براونی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 67-83]
 • شادمان، ارسلان گشت و گذاری پنجاه ساله [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 85-89]
 • شادمان، ارسلان معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • شادمان، ارسلان معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • شادمان، ارسلان معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
 • شادمان، ارسلان معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 53-66]
 • شادمان، ارسلان نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • شادمان، ارسلان دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]
 • شادمان، ارسلان تحلیل مختصر آثار هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 1-21]
 • شادمان، ارسلان ریاضیات:مرزها و درونماها [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 67-69]

ص

 • صفاپور، احمد نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • صفاپور، احمد سخن سردبیر [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 1-3]
 • صفاپور، احمد سخن سردبیر [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 1-1]
 • صفاپور، احمد نمایش‌های گروه و آنالیز هارمونیک: از اویلر تا لنگلندز (بخش دوم) [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 99-123]
 • صفاپور، احمد رابرت فیلن لنگلندز [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 125-127]
 • صفدری، محمد شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]
 • صلواتی، حامد موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • صلاحی، مازیار آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 27-38]
 • صلاحی، مازیار شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • صال مصلحیان، محمد نامساوی میانگین های حسابی - هندسی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 1-14]
 • صال مصلحیان، محمد استفان باناخ [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 67-74]
 • صال مصلحیان، محمد تفکر مستقل [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 55-60]
 • صال مصلحیان، محمد با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 49-56]
 • صال مصلحیان، محمد تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 121-130]
 • صال مصلحیان، محمد بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 99-115]
 • صال مصلحیان، محمد نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • صالحی امیری، سید صادق قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • صادقی، قدیر نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • صدیقی، کریم ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 35-47]

ط

ظ

ع

 • علیخانی، سعید تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 107-111]
 • علیزاده، یحیی دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • علیشاهی، کسری گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • علم الهدایی، سید حسن نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 21-33]
 • عموکاظمی، شیدا بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام [دوره 34، شماره 57، 1394، صفحه 81-95]
 • عمومی، بهناز استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • عادلی، مریم دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • عاشقی، رسول 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • عبادیان، علی مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 81-98]
 • عبدی، حدیث پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 183-193]
 • عبدالله زاده گنابادی، فاطمه تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 121-130]
 • عبدالله زاده گنابادی، فاطمه بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 99-115]
 • عرب، غلامحسین بورسوک-اولام نقطه ثابت براوئر را نتیجه میدهد: یک ساختار مستقیم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 59-66]
 • عشقی، کوروش کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • عطابیگی علمی، علی روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 75-89]
 • عصارزادگان، نرگس دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]

غ

ف

ق

ک

گ

 • گویا، زهرا از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • گوتمن، ایوان گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • گودرزی، فرانک مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]
 • گودرزی، فرانک اتحاد کوواریانس تعمیم‌یافته برای خانوادهٔ پیرسن با کاربردهایی در تعیین کران‌های پایین واریانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلپررابوکی، عفت رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • گلپررابوکی، عفت کاربرد تجزیه‌های ماتریسی در سامانه‌‌های پیشنهادگر [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-112]
 • گلبانگ، رامتین محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 209-224]
 • گرامی معظم، لیلا «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]

م

 • مفتخر، فاطمه نظریه شمارشی پولیا [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 53-71]
 • میثمی صدر، میثم نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 181-208]
 • میثاقیان، منوچهر اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 45-54]
 • میری، محمدرضا نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • میرنیا، میرکمال درونیابی هموگرافیک [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 11-22]
 • میرمیران، مجید کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • میرزایی، داوود شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 89-102]
 • میرزایی، رضا مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • میرزایی ازندریانی، مرتضی نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • مومنایی کرمانی، وحید نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • مومنایی کرمانی، حسین نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • موحدی، مولود روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • موسی پور، منصوره چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • موسی پور، منصوره مثالی از یک تابع تومای یک‌به‌یک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 165-169]
 • موسی زاده موسوی، سیف الله ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
 • مقصودی، سعید نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • مقصودی، سعید انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول) [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
 • مقصودی، سعید انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (‌قسمت دوم) [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 17-31]
 • مقصودی، سعید سی‌سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 31-60]
 • مقصودی، سعید میراث فوریه [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 29-41]
 • مقصودی، سعید پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 35-66]
 • مقصودی، سعید بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
 • مقصودی، سعید ریاضیات: علم و هنر [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 15-33]
 • مقصودی، سعید مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 59-80]
 • مقصودی، سعید پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • مقصودی، سعید آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • مقصودی، سعید دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • مقصودی، سعید تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • مقصودی، سعید میراث چهل‌ساله [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-46]
 • ملکی، حسن روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • منیری، مرتضی حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • منیری، مرتضی چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 1-13]
 • منیری، مرتضی ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 37-50]
 • منیری، مرتضی ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]
 • منبتی، احسان چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • مهدوی امیری، نظام الدین الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
 • مهدوی امیری، نظام‌الدین رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • ممتحن، احسان فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • ممتحن، احسان ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]
 • ممتحن، احسان در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 67-83]
 • ممتحن، احسان جدال [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 33-44]
 • ممتحن، احسان فلسفه ریاضی کانت [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 37-48]
 • ممتحن، احسان در بهار اتفاق می افتد [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 39-55]
 • ممتحن، احسان بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 53-56]
 • ممتحن، احسان آزمایش ذهنی فرایلینگ [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 5-15]
 • ممتحن، احسان دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 141-146]
 • ممتحن، احسان امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 1-36]
 • ممتحن، احسان ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]
 • ممتحن، احسان راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • مالکی، زینب کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • ماشینچی، ماشا الله آشنایی با حساب اعداد فازی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 49-62]
 • مجیدیان، حسن سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • محمودیان، عبادالله نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 37-47]
 • محمدی، احمد تابعی که روی هر بازه پوشا است [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 147-149]
 • محمدیان، رستم آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • محمدیان، رستم کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • محمدیان، رستم تعمیم در ریاضیات [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 37-47]
 • محمدیان، رستم گشتی در گلستان جانی فون نویمان [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 69-83]
 • محمدیان، رستم توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • محتشمی برزادران، غلامرضا نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • مدقالچی، علیرضا مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • مدقالچی، علیرضا پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • مدقالچی، علیرضا یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]
 • مرتاضی مهربانی، نرگس آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • مشکوری، محمد بیانهایی از استقرا [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 23-32]
 • مشکانی، محمدرضا معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]
 • معتمدی، منصور بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]
 • معتمدی، منصور قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • معتمدی، منصور فاکتوریل تعمیم یافته [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 21-36]
 • معتمدی، منصور قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 47-59]
 • معتمدی، منصور قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • معتمدی، منصور به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • معتمدی، منصور کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 61-64]
 • معتمدی، منصور مسئله آپولونیوس [دوره 34، شماره 57، 1394، صفحه 1-27]
 • معتمدی، منصور حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • معدنشکاف، علی برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 35-38]
 • معدنشکاف، علی دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 57-60]
 • مصلحی، محمد هادی تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]

ن

 • نیکوفر، اسماعیل تابعی که روی هر بازه پوشا است [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 147-149]
 • نیکوفر، اسماعیل چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • نیکوفر، اسماعیل مثالی از یک تابع تومای یک‌به‌یک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 165-169]
 • نامجو، مهران صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • نامداری، مهرداد کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • نادری، بینش کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • نجفی، بهزاد ریاضیات خوب چیست؟ [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • نجومی، حسن فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • نجومی، حسن پل لوی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 87-89]
 • نجومی، حسن چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نخودکار، امیرحسین مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • ندیمی، رضا کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • ندایی اصل، خدیجه مسیرهای جدید در محاسبات عددی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 171-176]
 • ندائی اصل، خدیجه سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • نریمان، سام دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • نزاد صادقی، نوراله تعمیم در ریاضیات [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 37-47]
 • نظامی، عطیه تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • نظری، علی محمد تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • نعمت اللهی، علیرضا استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • نعمتی، حمیدرضا کاشی کاری [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 81-107]
 • نصیری مفخم، فریا شمارش سازندگان هرم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 53-58]
 • نصیرالاسلامی، ابراهیم آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • نصر اصفهانی، رسول چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]

و

 • وهابی، حمیدرضا اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]
 • وهابی، حمیدرضا درباره زیرگروههایی با شاخص اول [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 39-42]
 • وهابی، حمیدرضا برهانهایی ساده برای قضیه اساسی جبر به کمک آنالیز مختلط و حسابان پیشرفته [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 15-17]
 • وهابی، حمیدرضا برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 63-65]
 • وهابی، حمیدرضا برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 61-62]
 • واعظ پور، سید منصور مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 1-10]
 • وحید دستگردی، مریم دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • وحیدی اصل، محمدقاسم مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • وحیدی اصل، محمدقاسم می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • وحیدی اصل، محمدقاسم علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 13-32]
 • وحیدی اصل، محمدقاسم دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • وحیدی اصل، محمدقاسم دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]
 • وحیدیان کامیاد، علی تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 1-15]
 • ودادی، محمدرضا مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 11-19]

ه

 • هاشمی، هانیه بررسی مثال‌های نقض در ‏کتاب «اثبات‌‌ها و ابطال‌ها» [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، امیر کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • هاشمی، امیر نرمال سازی نوتر و پایه گربنر [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 69-84]
 • هاشمی، امیر پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]

ی

 • یوسفی، مهسا تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • یافتیان، نرگس روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]
 • یافتیان، نرگس پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 183-193]
 • یاحقی، بامداد دیدار با مساله [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 87-99]
 • یاحقی، بامداد دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • یاحقی، بامداد جبرهای عملگری [دوره 34، شماره 56، 1394، صفحه 7-36]
 • یاسمن، سمیه بررسی دینامیکی سلول عصبی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 73-96]