نمایه نویسندگان

پ

  • پزشک، حمید فریب و ریاکاری با داده ها: کلاهبرداری در علوم [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 1-7]

ج

ح

د

ص

  • صلاحی، مازیار آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 27-38]

ط

ع

  • عمومی، بهناز استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 47-62]

ک

م

  • ممتحن، احسان بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات [دوره 27، شماره 2، 1387، صفحه 53-56]
  • مدقالچی، علیرضا مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 16-46]
  • معتمدی، منصور قضیه گلدی [دوره 27، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]

و