نمایه نویسندگان

آ

  • آقایی، مجتبی مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 55-71]
  • آقایی، مجتبی اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 99-117]

ا

ب

ج

  • جلوداری ممقانی، محمد مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 65-86]

ط

ظ

ع

  • عاشقی، رسول 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 33-47]

ق

ک

م

  • منیری، مرتضی حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 33-54]
  • مدقالچی، علیرضا پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 49-63]

ن

  • نجومی، حسن فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 7-32]
  • نجومی، حسن پل لوی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 87-89]