نمایه نویسندگان

ا

  • الهی، انیار ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]
  • اسماعیلی، حمید آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]

ت

ج

چ

  • نجومی، حسن چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
  • نصیرالاسلامی، ابراهیم آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]

ر

  • رضایی، مانی بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]

ش

ص

ظ

  • ظهوری زنگنه، بیژن حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 1-20]
  • ظهوری زنگنه، بیژن نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]
  • ظهوری زنگنه، حمیدرضا ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]

ن

  • نجومی، حسن چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
  • نصیرالاسلامی، ابراهیم آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]