نمایه نویسندگان

ا

  • امینی، محمد نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-6]

ج

  • جوادی، مهدی مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 25-40]
  • جهانی پور، روح الله آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 7-24]
  • جهانی پور، روح الله آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 13-34]

ح

ر

  • رهبرنیا، فریدون تفکر مستقل [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 55-60]
  • رجب زاده مقدم، مهدی مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 25-40]
  • رحمانیان، حسین آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 13-34]

ش

ص

ف

م

  • معدنشکاف، علی برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 35-38]