نمایه نویسندگان

ا

  • اسماعیلی، حمید الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]

پ

خ

  • خاتمی، زهرا دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]

ظ

ع

  • علیزاده، یحیی دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
  • عشقی، کوروش کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]

ک

م

  • مهدوی امیری، نظام الدین الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
  • مشکانی، محمدرضا معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]