نمایه نویسندگان

ا

ب

  • بیات، مرتضی قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 45-52]

ت

  • تیموری فعال، حسین قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 45-52]

خ

  • خورشیدی، حسین رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 15-36]

ش

  • شادمان، ارسلان معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
  • شادمان، ارسلان معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 53-66]

ف

  • فتاحی، فرشاد آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 31-44]

ک

و

  • وحیدی اصل، محمدقاسم مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
  • وحیدیان کامیاد، علی تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 1-15]