نمایه نویسندگان

آ

  • آبکار، علی نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
  • آذرپناه، فریبرز آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]

پ

  • پیمان، منیره آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]

ج

چ

ر

ص

  • صلاحی، مازیار شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]

ط

ف

  • فرهاد پور، حامد هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
  • فرهادپور، حامد هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]

ک

م

ن

ه

  • هاشمی، امیر کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]

ی