نمایه نویسندگان

آ

  • آبکار، علی نظریه فضاهای برگمن، گذشته، حال و آینده(قسمت دوم) [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 43-54]

ا

ب

  • بحرینی، علیرضا معماری رویه های دوبعدی در 3^R و اثباتی شهودی برای قضیه گاوس- بونه [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 33-42]

چ

س

ص

ط

غ

  • غیور، امید کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]

ک

  • کیانی، الهام درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 55-71]

م

  • مفتخر، فاطمه نظریه شمارشی پولیا [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 53-71]
  • مقصودی، سعید انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول) [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
  • مقصودی، سعید انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (‌قسمت دوم) [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 17-31]
  • ممتحن، احسان آزمایش ذهنی فرایلینگ [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 5-15]
  • محمدیان، رستم کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]

ن