نمایه نویسندگان

آ

 • آرمندنژاد، علی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]

ا

ت

ز

 • زمانی، شیوا استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • زارع پور، محمدصالح ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • زارع نهندی، رشید بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • زرگری، بهناز استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]

س

 • سیاوشی، احسان فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • سلامی، سجاد مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]
 • سرباز جانفدا، علی مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]

ص

 • صفاپور، احمد نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]

ظ

 • ظهوری زنگنه، بیژن استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]

ع

 • علیخانی، سعید تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 107-111]

غ

ف

گ

م

 • مومنایی کرمانی، وحید نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • مومنایی کرمانی، حسین نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • منبتی، احسان چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • ممتحن، احسان فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • ممتحن، احسان ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]

و

 • وهابی، حمیدرضا اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]