نمایه نویسندگان

ا

ج

ر

ز

  • زمانی، شیوا ریاضیات و علوم مالی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 13-29]

ش

  • شفیعی، محمد گنجایش همتافته و ارتباط آن با مدارهای بسته [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]

ص

  • صفاپور، احمد سخن سردبیر [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 1-1]
  • صفاپور، احمد نمایش‌های گروه و آنالیز هارمونیک: از اویلر تا لنگلندز (بخش دوم) [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-123]
  • صفاپور، احمد رابرت فیلن لنگلندز [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 125-127]

ط

ف

م

  • مقصودی، سعید سی‌سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 31-60]
  • محمدیان، رستم گشتی در گلستان جانی فون نویمان [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 69-83]
  • معتمدی، منصور کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 61-64]