نمایه نویسندگان

ا

 • اکبری، منیره مجموعه ژولیای چندجمله‌ای‌های چبیشف [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 65-75]
 • الفتی، علیرضا گشتی در گلستان جانی فون نویمان [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 69-83]
 • احمدی، زانیار ریاضیات و علوم مالی [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 13-29]
 • اعتماد دهکردی، اعظم پایاها و نامساوی‌های جدید در هندسه ریمانی [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 85-97]

ج

ر

ز

 • زمانی، شیوا ریاضیات و علوم مالی [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 13-29]

ش

 • شفیعی، محمد گنجایش همتافته و ارتباط آن با مدارهای بسته [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 47-67]

ص

 • صفاپور، احمد سخن سردبیر [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 1-1]
 • صفاپور، احمد نمایش‌های گروه و آنالیز هارمونیک: از اویلر تا لنگلندز (بخش دوم) [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 99-123]
 • صفاپور، احمد رابرت فیلن لنگلندز [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 125-127]

ط

ف

م

 • مقصودی، سعید سی‌سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 31-60]
 • محمدیان، رستم گشتی در گلستان جانی فون نویمان [دوره 33، شماره 55، 1393، صفحه 69-83]
 • معتمدی، منصور کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال [دوره 33، شماره 54، 1393، صفحه 61-64]