نمایه نویسندگان

آ

ب

  • بلادی، صدیقه مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 83-100]
  • بهبودیان، جواد مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 83-100]

ت

  • ترابیان، پریسا مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 83-100]

ح

ر

س

  • سلیمانی دامنه، مجید بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 81-95]

ع

  • عموکاظمی، شیدا بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 81-95]

ف

  • فهیمی، پیمان نظریه بازی‌ها و مسابقه طناب‌کشی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]

ک

  • کاظمی، رسول مجموعه‌های اندازه پذیر به مثابه نقاط حدی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 97-106]

م

ن

ه

  • هاشمی، امیر نرمال سازی نوتر و پایه گربنر [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 69-84]

ی