نمایه نویسندگان

ا

  • اکرم، فرج الله حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 61-64]
  • احمدی دلیر، کریم دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 21-27]
  • اشرفی، علیرضا شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 1-10]

پ

ح

  • حقیقی، حسن ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 65-71]

ر

  • رجوی، حیدر نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 1-10]

ش

  • شادمان، ارسلان نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
  • شادمان، ارسلان دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]

ص

  • صال مصلحیان، محمد با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 49-56]

غ

م