نمایه نویسندگان

ا

  • اشرفی، علیرضا برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 125-130]

ب

  • بیات، حسین معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 103-120]

ح

  • حقی، الهه سادات برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 125-130]
  • حقانی، احمد نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 1-34]

ش

  • شهشهانی، سیاوش افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 1-15]

ص

ع

ک

م

  • میرزایی، داوود شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 89-102]
  • موسی زاده موسوی، سیف الله ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
  • مقصودی، سعید پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 35-66]
  • مقصودی، سعید بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
  • مدقالچی، علیرضا یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]