نمایه نویسندگان

پ

چ

 • نادری، بینش کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • نصیری مفخم، فریا شمارش سازندگان هرم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 53-58]

ز

ش

ص

 • صدیقی، کریم ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 35-47]

ع

 • علم الهدایی، سید حسن نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 21-33]
 • عرب، غلامحسین بورسوک-اولام نقطه ثابت براوئر را نتیجه میدهد: یک ساختار مستقیم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 59-66]

ف

 • فرشی، محمد حدس سینگر-ورمر [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 37-52]

ق

 • قانع، فاطمه مصاحبه با هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 23-36]

م

 • میرمیران، مجید کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]

ن

 • نادری، بینش کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • نصیری مفخم، فریا شمارش سازندگان هرم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 53-58]

و

 • واعظ پور، سید منصور مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 1-10]
 • ودادی، محمدرضا مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 11-19]