نمایه نویسندگان

ا

ج

چ

ح

خ

 • خیری، رسول توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]

د

ر

 • راستگو، بنفشه روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]

ط

ظ

ف

 • فتاح پور، هانیه تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 35-57]

ک

 • کاظمی، رسول کاشی کاری [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 81-107]
 • کاظمی، رسول پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • کاظمی، رسول مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 165-173]

م

 • مقصودی، سعید ریاضیات: علم و هنر [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 15-33]
 • مقصودی، سعید مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 59-80]
 • مقصودی، سعید پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • مقصودی، سعید آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • منیری، مرتضی چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 1-13]
 • منیری، مرتضی ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 37-50]
 • ممتحن، احسان دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 141-146]
 • ممتحن، احسان امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 1-36]
 • مجیدیان، حسن سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • محمدی، احمد تابعی که روی هر بازه پوشا است [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 147-149]
 • محمدیان، رستم توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]

ن