نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

 • پروانه، سیده آزاده هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 13-35]

ج

 • جلوداری ممقانی، محمد پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]
 • جهانی پور، روح الله دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 2، 1398]
 • جهانی پور، روح الله تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 77-121]
 • جمالی، علیرضا واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 37-59]
 • جانباز، شهروز کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 179-191]
 • جعفریان امیری، سید مجید صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 123-142]

ح

 • حسینی، سید مسعود کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 179-191]
 • حسنی، مسعود مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]

خ

ر

 • رجالی، علی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 13-35]
 • رجبعلی پور، مهدی با کاروان حله [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • رحیمی، مهدی نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
 • رزوان، محمدرضا آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 143-160]
 • رستمی، حجت صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 123-142]

ش

 • شمس، مهدی توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 161-177]

ف

م

 • میرزایی، رضا مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • میرزایی ازندریانی، مرتضی نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 59-78]
 • مقصودی، سعید دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 2، 1398]
 • مقصودی، سعید تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 77-121]
 • منیری، مرتضی ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 2، 1398، صفحه 61-75]

ن