نمایه نویسندگان

ا

 • اکبری، منیره عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • امینی هرندی، علی رضا نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 157-179]
 • ابراهیمی علویجه، محمد روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]
 • اعظمی زنوزق، حامد استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]

ب

پ

 • پیمان، منیره خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 97-113]

ج

چ

 • نظامی، عطیه تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • نظری، علی محمد تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]

خ

 • خسروی، بهنام گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • خسروی، بهمن گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]

د

 • دهقانی، مهدی فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • درفشه، محمدرضا سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 135-145]

ر

 • ربیعی، مریم عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]

ز

 • زارع پیشه، مسعود استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]

س

 • سلیمانی دامنه، مجید استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • ستاری، ستار راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 77-95]

ص

 • صال مصلحیان، محمد نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • صادقی، قدیر نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]

ط

 • طالبی، علی نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]

ک

 • کوشش، محمدرضا مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 157-167]
 • کاظمی، سیامک دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 1-11]

گ

 • گلبانگ، رامتین محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 209-224]

م

 • میثمی صدر، میثم نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 181-208]
 • موحدی، مولود روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • ملکی، حسن روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • ممتحن، احسان ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]

ن

 • نظامی، عطیه تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • نظری، علی محمد تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]

و

ه

 • هاشمی، امیر پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]

ی

 • یافتیان، نرگس روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]