نمایه نویسندگان

ا

 • امینی، سید مسعود مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • امینیان، مهران صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • احمدپور، فاطمه دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • احمدی کاکاوندی، بیژن روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 23-46]
 • اردولالو، زهرا رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • اسماعیلی، شاهرخ آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

پ

 • پورپونه، محسن آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • پورمحمد، حسن مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ت

 • تقی دستجردی، شراره دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]

چ

 • نیکوفر، اسماعیل چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • نامجو، مهران صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]

خ

د

 • دهقانی، مهدی قاعده انتگرال‌گیری با جانشانی و جزء‌به‌جزء همراه با کاربردهایی در قضیه گرین و یکتایی جواب معادله‌های دیفرانسیل [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 163-181]

ر

 • رمضانیان، رسول آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • رستگار، آرش دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 79-85]

س

 • سراجی، پیام دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]

ش

 • شفیعی، محمد آشنایی با چنبره ناجابجایی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 87-111]
 • شکرانی، شفیع دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]

ص

ع

 • عادلی، مریم دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • عبدی، حدیث پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 183-193]
 • عصارزادگان، نرگس دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]

ف

 • فروغمنداعرابی، محمدهادی الگوریتم‌های تقریبی برای بازسازی درخت تبارزایشی: کاربردهایی از علوم نظری کامپیوتر در زیست‌شناسی و بیوانفورماتیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 1-22]

ک

 • کاظمی، رسول برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • کاظمی، رسول قاعده انتگرال‌گیری با جانشانی و جزء‌به‌جزء همراه با کاربردهایی در قضیه گرین و یکتایی جواب معادله‌های دیفرانسیل [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 163-181]

گ

 • گودرزی، فرانک مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]
 • گلپررابوکی، عفت رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • گرامی معظم، لیلا «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]

م

ن

 • نیکوفر، اسماعیل چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • نامجو، مهران صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]

و

ی

 • یافتیان، نرگس پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 183-193]